Events
GSMA Mobile World Congress Americas

Mobile World Congress

MWC Americas will debut September 12-14, 2017 in San Francisco at the Moscone Center and will be the premier mobile industry event for the Americas, with exhibitors representing North, Central and South America. Our Stand 1481, North Hall

 • 22.03.2017
  Annual general meeting

  Private joint-stock company “VISICOM” notifies of regular General Meeting of Stockholders:

  Date - 21st April 2017 Time - 12:00 o’clock Address - Meeting room of “Visicom” company, 1st floor,25/2 Velyka Zhytomyrska street, Kyiv city, 01001, Ukraine.

  Registration time and place: Starts - 11:15 Finishes - 11:45 Address - Meeting room of “Visicom” company, 1st floor,25/2 Velyka Zhytomyrska street, Kyiv city, 01001, Ukraine..

  Full ukrainian text

  Приватне акціонерне товариство „Візіком” (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних Зборів Акціонерів, що відбудуться 21 квітня 2017 року о 12:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 01001 м. Київ, вул. Велика Житомирська 25/2 перший поверх офіс компанії «Візіком» кімната переговорів.

  Початок реєстрації акціонерів: об 11:15 год.; закінчення реєстрації: об 11:45 год.
  Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводитиметься 21 квітня 2017 р. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: 17 квітня 2017 р.
  Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
  3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  4. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
  5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
  6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, та вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та надання повноважень на укладання таких угод.
  7. Про зміну адреси місцезнаходження Товариства.
  8. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  9. Призначення відповідальної особи за проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

  Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, за адресою: 01004 м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 23 б, у робочі дні, з 10:00 год. до 12:00 год. Також, за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів - не пізніш як за 20 днів до дати проведення Зборів. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
  Найменування показника  |  період: звітний  |  попередній

  • Усього активів  |  16149  |  14764
  • Основні засоби (за залишковою вартістю)  |  1390  |  1456
  • Довгострокові фінансові інвестиції  |  0  |  0
  • Запаси  |  2949  |  5208
  • Сумарна дебіторська заборгованість  |  8715  |  6713
  • Грошові кошти та їх еквіваленти  |  1899  |  388
  • Власний капітал  |  10600  |  5595
  • Статутний капітал  |  1  |  1
  • Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  |  10412  |  5517
  • Довгострокові зобов'язання і забезпечення  |  46  |  65
  • Поточні зобов'язання і забезпечення  |  5503  |  9104
  • Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)  |  3336  |  1468
  • Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)  |  3336  |  1468
  • Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  |  1500  |  1500

  Підтверджую достовірність інформації що міститься у повідомленні.

  Директор ПрАТ «Візіком»
  Колінько В.В.

 • 27.01.2017
  Sydney 3D

  1100 sq.km of Sydney (Australia) 3D Map are completed

  Map details:

  • Area: 1110 sq.km
  • Layers: DTM, LandUse, Vectors, Buildings with heights, Orthoimage
  • Resolution: 2 m
  • Data vintage: 08.2016
 • 19.12.2016
  South Pacific Islands - Regional Maps

  Huge progect for RF, GIS and WEB-applications that covers:

  • 20 countries
  • 9 466 islands
  • 571 650 sq.km of land areas
  • 14 350 000 sq,km of total area

  Maps include all usuall layers: DTM, Land Use, Vectors and additional layer of POIs for each island.

  Download brochure for more information about South Pacific Islands

Projects
 • ETHIOPIA 3D PROJECT

  During the 4th quarter of 2016 we have completed 3D Models for 12 Ethiopian cities with total area 1307 sq.km. Please download the booklet and data sample to learn more about Addis Abeba 3D map.

 • 3D cities of UAE and Saudi Arabia
  1. Dubai UAE – 97 sq km
  2. Abu Dhabi UAE – 109 sq km
  3. Riyadh KSA – 100 sq km
  4. Makkah KSA – 193 sq km
  5. Jeddah KSA – 213 sq km
 • 3D Textured City Model

  We provide complete representation of client’s real world, bringing together all relevant aspects of 3D environment. 3D building shapes, heights and textures can be derived from stereo satellite images,air photos, LIDAR data and digital photos.

  LOD1, LOD2, LOD3, LOD4 city models are a mainstay for various applications in urban planning:

  • Simulation, analysis and visualization of urban areas
  • Risk assessment, planning for natural catastrophes
  • Environment monitoring, planning, and management
  • Emergency facilities planning
  • Interactive 3D tourist guides for mobile devices

  Please contact us to receive the data sample for testing

Thanks for your request!
Some field is empty or invalid!
Contact us
Please, contact us directly if you need information about other models
for you Area of Interest (AOI)
Send
Get in touch
Please contact us directly if you need information about other models
of your Areas of Interest (AOI)
Send